KS-ZZL  P.I.KAMSOFT, 40-235 Katowce, ul.1 Maja 133
Wersja: 2006.03.0.1 ()
Wykaz dokonanych modyfikacji w tej wersji programu
IdKategoria/Opis
1
Kateg.:KADRY , Nr zadania #184753
Menu:Kadry -> Grafiki; Kadry -> Lista obecności -> CR Ręczny bilans obecności
Opis:Ręczny bilans obecności - opracowano możliwość wpisywania do grafików (w czasie projektowania) rozliczania pomiędzy miesiącami godzin nadpracowanych/niedopracowanych (do wybrania/wybieranych) sumarycznie - podobnie jak możliwość wpisu do zestawienia sumarycznego obecności zamiast na listę obecności.

Z poziomu grafików możliwość rozliczania godzin do wybrania/wybieranych, z poziomu listy obecności - wszystkich obecnościch z włączoną opcją Możliwość ręcznego wpisywania do sumy obecności
2
Kateg.:KADRY
Opis:Wprowadzono możliwość automatycznego obniżenia zasiłku chorobowego za nieterminowe dostarczenie zwolnienia chorobowego.

Objaśnienie
Podczas dodawania absencji związanej z chorobą dodano możliwość wprowadzenia daty wydania zwolnienia lekarskiego oraz daty jego dostarczenia.
Na podstawie ustawień opcji PLACE_CHR_ZASW_LEK (w module Administrator -> Opcje) oraz opcji Czy podlega pomniejszeniom na Typie obecności - na liście obecności wygenerowane zostaną wpisy z #, oznaczające dni, za które zostanie obniżone wynagrodzenie.
Na Typie składnika dodano opcję Współczynnik obniżenia (dla obniżenia o 25% wprowadzić współczynnik 0.75).
Funkcja Generowanie składników utworzy 2 wpisy (składniki), pozycja oznaczona # to składnik z obniżonym zasiłkiem.

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r.o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Art.62.
3
Kateg.:KADRY
Menu:Kartoteki > Kadry > Typy praw wykonywania zawodu; Kadry > Prawa wykonywana zawodu
Opis:1. Dodano słownik Typy praw wykonywania zawodu.
2. Na Kartę prawa wykonywania zawodu dodano parametr Typ prawa wykonywania zawodu
4
Kateg.:POŻYCZKI , Nr zadania #193746
Menu:Pożyczki -> Rozkład rat potrąceń
Opis:Umożliwiono edycję miesiąca spłaty w rozkładzie rat potrąceń.
5
Kateg.:POŻYCZKI
Opis:Dodano nowy słownik Typy praw wykonywania zawodow.
6
Kateg.:PŁACE , Nr zadania #191629
Menu:Administrator -> Opcje -> Płace -> PLACE_UKRYJ_PUSTE_LP
Opis:Umożliwienie ukrycia przeliczonych, zerowych list płac nie posiadających składników, potrąceń i korekt. Wyjątek: listy "Ręczne".
7
Kateg.:PŁACE , Nr zadania #174639
Opis:Wprowadzono godzinowe pomniejszanie wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników: z wprowadzonym grafikiem / zatrudnionych na niepełnym etacie / przyjętych w trakcie miesiąca.
Modyfikacja funkcji pomniejszającej wynagrodzenia w przypadku wystąpienia urlopu dla pracownika zatrudnionego na niepełnym etacie.
8
Kateg.:PŁACE , Nr zadania #169007
Menu:Administrator -> Opcje -> Płace -> PLACE_SCH_PRZERW_OKR
Opis:Usprawniono algorytm kontroli długości przerwy pomiędzy wystepowaniem zasiłków chorobowych (90 dni), po których nie jest przeliczana stawka.

Objaśnienie
Dodano opcję PLACE_SCH_PRZERW_OKR - kontrola przerwy pomiędzy chorobowymi dla ponownego przeliczenia stawki według okresów rozliczeniowych. Opcja ustawiona na "NIE" włącza kontrolę według dat początku i końca absencji.

UWAGA
Podczas instalacji wersji 2006.03.0.0 wartość opcji ustawiana na "TAK".

9
Kateg.:PŁACE , Nr zadania #192536
Menu:Administrator -> Opcje -> Płace; Płace -> Składniki; Płace -> Typy składników
Opis:Modyfikacje dotyczące rozliczania urlopów.

 • Zmodyfikowano mechanizm naliczania średnich urlopowych - wprowadzono dodatkowe typy stawki: SO3UGW oraz S12UGW umożliwiające naliczenie średniej urlopowej według dat wypłat (wg składników wypłaconych w okresie poprzedzającym datę rozpoczęcia urlopu.
 • Dodano opcję PLACE_URL_STAW_POCZ (Administrator -> Opcje -> Płace) - opcja ustawiona na TAK umożliwia rozróżnienie urlopu na rozpoczęty w bieżącym lub poprzednim okresie.
  Dla urlopów oznaczenie wpisu # na liście obecności - oznacza urlop, który rozpoczął się w poprzednim okresie. Umożliwia to rozliczenie urlopów wg 2 różnych stawek w danym miesiącu.
 • dodano opcję PLACE_URL_STAW_PSZAC (Administrator -> Opcje -> Płace) umożliwiającą wyłączenie przeszacowania stawek składników zmienny - przy ustawieniu na TAK w czasie naliczania średnich urlopowych stawki składników zmiennych zostają przeszacowane, jeżeli w aktualnym miesiącu nastąpiło ich zwiększenie.
 • Zmodyfikowano wyświetlanie podstaw do średnich urlopowych (formatka Obliczenie podstawy dostępną z poziomu składnika) dla typów stawki SxxUG, SxxUGW.
 • PLACE_URL_STAW_ARYTM (Administrator -> Opcje -> Płace) - zaokrąglanie godzinowych stawek urlopowych, Arytmetyczne zaokrągalnie cząstkowych godzinowych stawek urlopowych do 2 miejsc po przecinku. Opcja ustawiona na NIE powoduje, że stawki cząstkowe nie są zaokrąglane.
 • PLACE_URL_STAW_ZASAD (Administrator -> Opcje -> Płace) - kontrola stawek do urlopu. Porównanie ze składnikami podstawowymi. Po naliczeniu średnich urlopowych dodatkowo wykonana zostaje kontrola czy obliczona stawka nie jest mniejsza od stawki wynikającej ze składników podstawowych z aktualnego miesiąca.
 • 10
  Kateg.:WYDRUKI, RAPORTY , Nr zadania #190803
  Menu:Słowniki -> Nazwy list płac
  Opis:Dodanie opcji na Karcie listy płac Wypłaty z listy w "Innych źródłach przychodów" deklaracji PIT-4, PIT-11/8B, PIT-40.

  Objaśnienie
  Na liście płac dodano znacznik decydujący o umieszczaniu przychodów z takiej listy w pozycji Inne na PIT-4 , PIT-11/8B i PIT-40 niezależnie od rodzaju umowy o pracę.
  11
  Kateg.:WYDRUKI, RAPORTY , Nr zadania #173956
  Opis:Modyfikacja generatora ZUS. Dodano kontrolę pokrycia kodu z umowy i z pracownika przy deklaracji ZUS-RCA.
  12
  Kateg.:WYDRUKI, RAPORTY
  Opis:Drobne modyfikacje w wydrukach:
 • Paski
 • Raport zasiłków chorobowych
 • Karta zasiłkowa