KS-SOMED, Zintegrowany system zarządzania przychodnią

MISJA SYSTEMU

Głównym zadaniem systemu KS-SOMED jest podnoszenie jakości oraz standardu usług świadczonych w placówkach medycznych. Dążymy do tego, aby system poprzez ciągłe usprawnianie pracy lekarzy oraz personelu medycznego zapewniał pacjentom komfortową oraz sprawną organizacyjnie obsługę. Dla każdej przychodni aspirującej do zorganizowanego i efektywnego funkcjonowania, KS-SOMED stanowi niezastąpioną pomoc informatyczną. KS-SOMED to nowoczesny, zintegrowany system przeznaczony do wspomagania obsługi średnich i dużych jednostek służby zdrowia. System powstał na podstawie dotychczasowych doświadczeń oraz współpracy z Użytkownikami naszych produktów. Jedną z cech charakteryzujących duże jednostki służby zdrowia jest mnogość oraz różnorodność procedur medycznych, a w związku z tym, potrzeba prowadzenia rozbudowanej dokumentacji ewidencyjnej, statystycznej i sprawozdawczej. Wdrożenie systemu KS-SOMED pozwala na pełną automatyzację tych procesów. System doskonale sprawdza się podczas ogólnej organizacji pracy jednostki medycznej, rejestracji wykonanych zleceń, ewidencji umów zawieranych z płatnikami, dokumentacji transakcji pieniężnych, jak i w rozliczeniach z poszczególnymi Oddziałami Narodowego Funduszu Zdrowia. Może być również wykorzystywany jako niezastąpione narzędzie statystyczne, pozwalające na selekcję i zestawienie danych z określonego zakresu działalności jednostki medycznej. Pełna informatyzacja wszystkich sfer placówki medycznej jest możliwa dzięki kompatybilności systemu KS-SOMED z systemami administracyjnymi firmy KAMSOFT® (np. KS-KFW, KS-ZZL).

BUDOWA I FUNKCJE

Zadaniem poszczególnych modułów składowych systemu jest bezpośrednie wspomaganie obsługi rejestracji pacjentów oraz prowadzenia specjalistycznych gabinetów lekarskich.

System został stworzony dla dowolnej liczby stanowisk i znakomicie sprawdza się podczas pracy w sieci. Podział systemu na wersje funkcjonalne pozwala na jego elastyczne dostosowywanie do indywidualnych wymagań Użytkownika. Modularność systemu oznacza dla naszych Klientów dużą swobodę w zakresie konfiguracji poszczególnych stanowisk roboczych.

Do najważniejszych modułów tworzących KS-SOMED należą:

 • Moduły Lekarskie - Stomatolog, Okulista oraz Gabinet - skierowany do lekarzy różnych specjalności, np.: ogólnych, rodzinnych, pediatrów, ginekologów. Oprócz rezerwacji wizyt pacjentów, służą do wprowadzania i przechowywania danych medycznych uzyskanych podczas kolejnych wizyt pacjenta w gabinecie. Dane te mogą być zarówno w formie dokumentów tekstowych, jak i zdjęć, grafik, filmów itp. W modułach zaimplementowano także inne funkcje ułatwiające pracę lekarza - pozwalające na przykład na zaprojektowanie formularzy wykorzystywanych podczas wizyt pacjentów w gabinecie czy na szybkie wystawienie pacjentowi skierowania;
 • TERMINARZ - prosty w obsłudze, wielofunkcyjny kalendarz elektroniczny. Umożliwia ustalanie czasu pracy poszczególnych pracowników i gabinetów, rezerwację wizyt na określony dzień i godzinę, wyszukiwanie wolnych terminów dla określonego pracownika lub gabinetu, potwierdzenie umówionych wizyt;
 • DEKLARACJE - elektroniczne „biurko”, na którym wypełniane są deklaracje pacjentów, a następnie przechowuje się je w odpowiednich „szufladach”;
 • ZLECENIA -moduł ten rejestruje wszystkie zlecenia wykonywane na rzecz pacjenta. Obsługa zlecenia jest kontrolowana począwszy od przyjęcia skierowania na usługę zaczynając, na zamknięciu zlecenia (czyli rozliczenia z płatnikiem) kończąc;
 • ROZLICZENIA - moduł odpowiedzialny za rozliczanie kosztów wykonanych usług z poszczególnymi Oddziałami Narodowego Funduszu Zdrowia - zgodnie z obowiązującymi zasadami finansowania służby zdrowia. System automatycznie generuje wymagane przez Narodowy Fundusz Zdrowia raporty, na podstawie których przychodnia może uzyskać refundację ponoszonych kosztów leczenia pacjentów,
 • UMOWY - na podstawie zarejestrowanych umów z płatnikami - Narodowym Funduszem Zdrowia, zakładami pracy, POZ, ZFRON, innymi jednostkami opieki zdrowotnej, grupami rabatowymi itp. - rozliczane są wszystkie wykonywane usługi,
 • MEDYCYNA PRACY (opcja dodatkowa) - wspomaga pracę lekarzy sprawujących profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami określonych zakładów pracy. Głównym zadaniem modułu jest rejestrowanie pełnej historii badań wstępnych, okresowych oraz kontrolnych,
 • ZESTAWIENIA - dzięki rozbudowanym możliwościom generowania różnych zestawień (ilości i rodzajów udzielonych świadczeń, zestawień finansowych, kosztowych itp.) moduł pozwala na szybkie uzyskanie informacji o wynikach działalności jednostki medycznej,
 • KASA - moduł umożliwia przeprowadzanie transakcji pieniężnych oraz ich dokumentację. Ponadto tworzy wszystkie wymagane ustawowo dokumenty kasowe oraz przesyła raporty do systemu finansowo-księgowego,
 • KSIĘGA GŁÓWNA - moduł ten pozwala na prowadzenie rejestru wszystkich przyjętych pacjentów oraz udzielonych im świadczeń w Księdze Głównej, Rejestrze Poradni, Księdze Pracowni Diagnostycznej lub Zabiegowej,
 • KARTOTEKI - moduł zarządzający wszystkimi bazami danych (słownikami) np. pacjentów, usług medycznych, leków. W ramach bazy leków można wyróżnić następujące elementy:
  • Baza podstawowa (opcja) - zawiera ponad 96 tys. pozycji asortymentowych - znajdują się w niej podstawowe informacje o lekach i środkach ochrony zdrowia,
  • Baza Interakcji (opcja) - tworzona wspólnie z uniwersyteckimi pracownikami naukowymi - zawiera funkcje umożliwiające automatyczne wyszukiwanie interakcji między składnikami przepisywanych leków;
  • Baza Średnich Cen (opcja) - tworzona na podstawie raportów pochodzących z Aptecznego Banku Danych - zawiera średnie ceny wszystkich leków, preparatów i środków ochrony zdrowia zawartych w bazie KS-BLOZ®.

Wraz z systemem dostarczane są następujące słownikowe bazy danych (uzupełnione częściowo lub w całości): baza adresowa Oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia, baza adresowa kraju. System przygotowany jest również do obsługi bazy chorób zgodnej z X Rewizją Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10) - trzy- i czteroznakowej - oraz bazy procedur medycznych (ICD-9-CM).

Każdy użytkownik systemu KS-SOMED ma możliwość działania w ramach innowacyjnego systemu OSOZ. Przynosi to lekarzowi szereg korzyści, z których najważniejsze to:

 • tworzenie indywidualnych kont zdrowotnych pacjenta z zapisem w formie elektronicznej całej historii zdrowia, choroby i leczenia. Dzięki temu pacjent nie musi nosić ze sobą dokumentacji papierowej (wyników badań, zdjęć RTG, wypisów ze szpitala itp.), nie musi pamiętać o przebytych chorobach i ich datach. Lekarz natomiast podczas każdej wizyty ma dostęp do tych danych, co może stanowić pomoc przy diagnozie oraz przy wyborze odpowiedniej strategii leczenia;
 • możliwość uzyskania szybkiej informacji o lekach najczęściej wystawianych dla danego rozpoznania ICD-10 oraz wskaźnikach ich skuteczności;
 • nadzór nad realizacją recepty przez pacjenta – zwrotne wiadomości, czy recepta została wykupiona, kiedy miała miejsce jej realizacja, czy zostały wydane zamienniki leków;
 • błyskawiczny dostęp do istotnych informacji od konsultantów krajowych i Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

DALSZY ROZWÓJ

System KS-SOMED jest systemem rozwijającym się bardzo dynamicznie. Wraz ze zmieniającą się sytuacją prawną w służbie zdrowia, zmienia się również budowa poszczególnych fragmentów systemu. Ciągła współpraca z Użytkownikami pozwala na wprowadzanie udogodnień pod kątem jeszcze większej optymalizacji systemu pracy. Nasza firma zwraca uwagę na to, aby system KS-SOMED podążał nie tylko za zmianami na rynku usług medycznych, ale i za zmianami o charakterze informatyczno-technologicznym. Rozwój Internetu stawia przed naszą firmą nowe wyzwania. W przyszłości pozwoli on na rozszerzenie możliwości systemu. Gwarancją stałego udoskonalania systemu jest realizacja dużej ilości wdrożeń u Klientów, dla których takie pojęcia jak najwyższa jakość oraz wysokie standardy obsługi pacjenta są wyznacznikami sukcesu.